Finextra Oy

 • 030 395 5000

 • Läkkisepäntie 21, 00620 HELSINKI

  • Finextra Oy, 1506926-2
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@fingrid.fi

  • Finextra Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan lakisääteisesti määrätyt julkisen
  • palveluvelvoitteiden edellyttämät tehtävät, jotka eivät kuulu varsinaiseen kantaverkkotoimintaan tai
  • järjestelmävastuuseen. Näitä tehtäviä ovat tehoreservipalvelu ja sähkön alkuperätakuun palvelut.

  • Finextra Oy är ett helägt dotterbolag till Fingrid Abp, vilket grundats för att sköta de lagstadgade uppgifter som
  • förutsätts för fullföljande av förpliktelserna om offentlig service och som inte hör till den egentliga
  • stamnätsverksamheten eller systemansvaret. Dessa uppgifter är effektreservtjänsten och tjänster i anslutning till
  • elektricitetens ursprungsgaranti.

  • Marina Louhija, Toimitusjohtaja
  • sähköposti: marina.louhija@fingrid.fi